Yönetmelik

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBIOM) yönetmeliği 11 Ağustos 2008 tarih ve 26964 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HUBIOM): Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'nin doğal biyolojik çeşitliliğini araştırma, koruma, depolama ve eğitim faaliyetleri ile referans merkezi haline gelmek,

b) Türkiye toprakları üzerindeki biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini, genetik yapıyı ve ekosistemleri uluslararası anlaşmalar gereği koruma altına almakla yükümlü olması noktasından hareketle; biyolojik çeşitlilik konusunda değişik toplum kesimlerine teorik ve pratik düzeylerde eğitim vermek, temel ve uygulamalı araştırmalar ve projeler yapmak, amaçları doğrultusunda bilgi toplayarak ve depolayarak biyolojik çeşitlilik veri tabanlarını oluşturmak,

c) Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, müze, arboretum, sera ve gen bankası kurmak, amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konması yanında, taraf olunan ulusal ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesinde rol almak ve Türkiye'de biyolojik çeşitlilik çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

b) Türkiye'nin biyolojik zenginlikleri konusunda araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak ve Türkiye'nin biyolojik zenginlik veri tabanlarını geliştirmek,

c) Kamudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi biyolojik çeşitlilik konusunda kamu kuruluşları ve Üniversite arasında işbirliğini artırmak,

ç) Halkın Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda çalışmalar yapmak,

d) Yurtdışında ve yurtiçinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak,

e) Kamuoyunu biyolojik çeşitlilik konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, kongre, konferans ve bunun gibi toplantılar düzenlemek, temsilci ve/veya konuşmacı getirmek ve yollamak,

f) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezleri yanında, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak biyolojik çeşitlilikle ilgili tüm konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitiminde yardımcı olmak, bu amaçla uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından istekleri halinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen kişilerden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)
06800 Beytepe Ankara